คลังเก็บหมวดหมู่: การศึกษา

สมศ. เล็งใช้ ‘iJas Plus’ เกณฑ์ใหม่ประเมินมหา’ลัย รับรอง 6 ปี แลกเปลี่ยนน.ศ.ไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน

สมศ. เล็งใช้ ‘iJas Plus’ เกณฑ์ใหม่ประเมินมหาวิทยาลัย รับรอง 6 ปี แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า สมศ. พัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ด้วยการแลกเปลี่ยนบุคลากรในหน่วยงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาการ ด้านระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา โดยล่าสุด ร่วมมือกับ Japan University Accreditation Association (JUAA) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของประเทศญี่ปุ่น และ Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) หน่วยงานด้านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของไต้หวัน พัฒนาเกณฑ์การประเมินและรับรองสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ในชื่อ “International Joint Accreditation Standards” หรือ iJAS Plus เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินประเทศไทยได้พัฒนาความรู้ความสามารถเทียบเท่านานาชาติ และยกระดับคุณภาพการศึกษาเข้าสู่สากล โดยคงความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย

การศึกษาในปัจจุบัน

ดร.นันทา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การประเมินแบบ iJAS Plus นั้น มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษา พ.ศ.2565 หมวด 2 มาตรฐานการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา เป็นมาตรฐานเพื่อให้การดำเนินการตามภาระหน้าที่หลักเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 1ด้านการจัดการเรียนการสอน 2 ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 4ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และหมวด 3 มาตรฐานการดำเนินการเพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

“สำหรับการลงพื้นที่ประเมินและรับรองสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบ iJAS Plus ผู้ประเมินต้องเป็นตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน ประเทศละ 2 คน และตัวแทนจากประเทศไทย 1 คน ซึ่งจะทำให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับข้อเสนอแนะที่มาจากมุมมองผู้เชี่ยวชาญที่เป็นระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการประเมินและรับรองจาก iJAS Plus จะได้รับสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา ระหว่างประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน การถ่ายโอนหน่วยกิต  รวมทั้งสามารถพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน  ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก ในสาขาวิชาที่ตกลงร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษาสู่สากล ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการรับรองจาก iJAS Plus เป็นระยะเวลา 6 ปี ได้รับใบรับรอง 4 ภาษา คือไทย ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ โดยในขณะนี้เกณฑ์การประเมินแบบ iJAS Plus นั้นอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ. แล้วจะนำเสนอและยื่นขอความเห็นขอบจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ต่อไป ขณะนี้ทาง สมศ. ก็ได้เตรียมการพัฒนาฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกร่วมกับญี่ปุ่นและไต้หวัน และเตรียมประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารูปแบบใหม่ iJAS Plus ให้กับสถาบันอุดมศึกษา”รักษาการผู้อำนวยการสมศ.กล่าว